Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mok-reszel.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14 – strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– nagrania audi oraz wideo nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
– brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów

Ułatwienia:
Strona www.mok-reszel.pl ułatwia dostęp dla osób niepełnosprawnych dzięki zainstalowanej wtyczce, która pomaga rozwiązywać problemy z dostępnością, takie jak:

– Zwiększ rozmiar czcionki / tekstu
– Zmniejsz rozmiar czcionki / tekstu
– brazy w skali szarości
– Wysoki kontrast
– Negatywny kontrast
– Jasne tło
– Wyczyść ciasteczka
– Czytelna czcionka

Pod adresem www.mok-reszel.pl dostępne są:
– Dane teleadresowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
– Informacje o dostępności architektonicznej.
– Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Galicki – dyrektor, adres poczty elektroniczne mokreszel1@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 7550065. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu, Mickiewicza 4, 11-440 Reszel

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu znajduje się przy ulicy Mickiewicza 4. Do budynku prowadzą dwa
wejścia, przy których znajdują się sygnały dźwiękowe przywołujące pracownika MOK; wejście główne
z trzystopniowymi schodami oraz wejście boczne (od strony amfiteatru) z podjazdem dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Na parterze znajduje się schodołaz pozwalający w razie potrzeby na przemieszczenie osoby na wózku
inwalidzkim na dowolną kondygnację w obiekcie (piętro, suterena).
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Ciągi komunikacyjne posiadają ścieżki
naprowadzające (poziome pasy) oraz pola uwagi (pinezki).
Na parterze i na I piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym
również poruszających się na wózku inwalidzkim.
Do wszystkich pomieszczeń w budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak wyposażenia w system do informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Świetlice wiejskie:

Budynki świetlic administrowanych przez MOK Reszel, w miejscowości: Łężany, Klewno, Zawidy,
Widryny, Tolniki Małe nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami./>
W sprawach w/w świetlic wiejskich należy kontaktować się z pracownikami MOK Reszel telefonicznie:
+48 89 755 0047, +48 89 7550065, pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 4, 11-440
Reszel lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mokreszel1@gmail.com celem ustalenia szczegółów określających dostępność architektoniczną i możliwe terminy oraz sposobu ich
wykorzystania.

Amfiteatr:

Obiekt zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 4 umożliwia udział w wydarzeniach organizowanych w
amfiteatrze osobom ze szczególnymi potrzebami, w charakterze widzów:
– możliwość wjazdu na teren osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
– możliwość korzystania z toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
– brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 133 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście