Konkurs plastyczny (oświadczenie i zgoda ) – pobierz

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„PORTRET”- Reszel 2020

Organizatorem i fundatorem nagród jest Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.

Cel konkursu:

 1. Rozwijanie możliwości widzenia przez poznawanie obserwowanej rzeczywistości.
 2. Promowanie plastycznej aktywności i kultury plastycznej wypowiedzi jako ważnego elementu harmonijnego rozwoju człowieka.
 3. Rozwijanie wrażliwości na takie wartości plastyczne jak: kompozycja, kształt, kolor.
 4. Promocja szczególnie uzdolnionych autorów.

Uczestnicy:

Każda osoba w wieku od 4 do 15 lat.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wiek uczestników: 4-15 lat.
 2. Technika prac: malarstwo, rysunek oraz techniki mieszane – płaskie (nie będą akceptowane prace wykonane następującymi technikami: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną).
 3. Prace na konkurs zgłaszamy tylko w formie cyfrowej. Prosimy o przesyłanie prac w rozdzielczości umożliwiającej dobrą jakoś prezentacji prac konkursowych. Preferowany format prac: jpg, rozmiar A4, rozdzielczość 300 dpi.
 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 5. Opis pracy należy przesłać w treści e-maila: imię, nazwisko i wiek autora. Wraz z pracą należy też przesłać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku autora i publikację pracy konkursowej.
 6. Prace należy nadsyłać na adres pracownia.mok.reszel@gmail.comw terminie do 15 grudnia 2020 r.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach: mok-reszel.pl oraz facebook.com/MOKReszel

Nagrody:

 1. Przewidziano dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii: rysunek, malarstwo, techniki mieszane. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 2. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.
 3. O wynikach konkursu autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 1,575 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście