REGULAMIN GRY MIEJSKO – TERENOWEJ

 „W POSZUKIWANIU BARBARY ZDUNK”

 

Termin: 11 lipca 2015 r.

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu we współpracy z:

Miejsce: teren miasta i gminy Reszel

Czas trwania: rejestracja uczestników:

godz. 12.00 – 12.45 ul. Rynek 24 ( przed ratuszem miejskim),

rozpoczęcie gry godz. 13.00

czas trwania ok. 3 godzin

Nagroda : Weekendowy pobyt drużyny w hotelu Zamek Reszel Kreativ wraz z pakietem fitness ufundowanym przez Centrum Zdrowia „Twój Partner” w Reszlu.

Zasady gry: Najszybsze przebycie wyznaczonej trasy. Zaliczenie zadań przygotowanych przez organizatorów. Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom Gry na poszczególnych etapach trasy.

1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-5 osób.. 

2.  Zgłoszenia  przyjmowane są :

– pocztą elektroniczną  barbara.zdunk@poczta.onet.pl  od  1 czerwca do 10 lipca 2015r.

–  osobiście dnia 11 lipca 2015r.  

Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, nazwę Zespołu, numer telefonu komórkowego oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu. Warunkiem udziału w grze jest obecność na rejestracji uczestników w dniu Gry, tj. 11 lipca 2015r. W godz/ 12.00 – 12.45.

3.  Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych uczestników Gry. 

6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze. 

7. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego organizator będzie utrzymywał kontakt. Numer tego telefonu Zespół musi podać Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Grze. 

8.  Najpóźniej do  godziny 17.00 Zespoły zobowiązane są stawić się na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z udziału w Grze. 

9. Każdy Zespół otrzyma Kartę Gry. 

10. Wszystkie drużyny startują równocześnie z punktu rejestracji drużyn. 

11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane wskazówki. 

12. Za nieprawidłowe wykonanie zadania, zespół otrzyma punkty karne w postaci wstrzymanego czasu (5 min). Za dobre wykonanie zadania na wybranych punktach Gry można otrzymać bonusy. Jeden bonus to odliczona jedna minuta na mecie. 

13.  O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten punkt. 

14.  Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności gracze nie będą mogli wykonać zadania. 

15. W przypadku udzielania nieprawidłowej odpowiedzi w punkcie kontrolnym, zespół ma prawo do uzyskania podpowiedzi, otrzymując jednocześnie karę w postaci wstrzymanego czasu (5 min). Za dobre wykonanie zadania na wybranych punktach Gry można otrzymać bonusy. Jeden bonus to odliczona jedna minuta na mecie. 

16. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzegając wszelkich zasad obowiązujących w ruchu pieszym w teranie zabudowanym i poza nim.

17. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: 

– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

– przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

–  opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika szczególnie w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

18. Odbiór Karty , jest równoznaczny ze zgodą na warunki Gry i potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z jej Regulaminem. 

19. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

20. O miejscu rozpoczęcia etapu ulicznego uczestnicy dowiedzą się po pomyślnym ukończeniu rejestracji zespołu. 

21.  Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek Gry, określonych w jej trakcie.

22.  W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi gry będącą świadkiem wydarzenia. 

23. O wygranej Zespołu decyduje ukończenie trasy w najszybszym czasie z zaliczonymi wszystkimi zadaniami potwierdzonymi na karcie gry przez sędziów na punktach kontrolnych.

24. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 11 lipca 2015r. Na wieczornej imprezie zorganizowanej przez MOK Reszel.

25.  Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu ul. Mickiewicza 4 i na stronie internetowej www.mokreszel.pl. 

26. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

27. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres organizatora, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry”. 

28. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatorów. 

29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn. 

 791 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście