REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„W POSZUKIWANIU BARBARY ZDUNK”

Termin: 9 lipca 2016 r.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.
Miejsce: teren miasta i gminy Reszel
Czas trwania: rejestracja uczestników:
godz. 15.00 – 15.45 ul. Mickiewicza 4( MOK Reszel),
rozpoczęcie gry godz. 16.00
czas trwania ok. 3 godzin
Nagroda Główna: voucher ufundowany przez Hotel Zamek w Reszlu.

Zasady gry: Najszybsze przebycie wyznaczonej trasy. Zaliczenie zadań przygotowanych przez organizatorów. Szczegóły realizacji zadań zostaną podane uczestnikom Gry na poszczególnych etapach trasy.

1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-5 osób.
2. Zgłoszenia przyjmowane są :
– na stronie/www.facebook.com/Reszelska-Czarownica do dnia 8 lipca 2016r.
– osobiście dnia 9 lipca 2015r. w godz. 15.00 – 15.45
Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, nazwę Zespołu, numer telefonu komórkowego oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu. Warunkiem udziału w grze jest obecność na rejestracji uczestników w dniu Gry, tj. 9 lipca 2015r. w godz15.00 – 15.45.
3. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych uczestników Gry.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze.
7. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego organizator będzie utrzymywał kontakt. Numer tego telefonu Zespół musi podać Organizatorom w chwili zgłoszenia udziału w Grze.
8. Najpóźniej do godziny 19.00 Zespoły zobowiązane są stawić się na mecie Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z udziału w Grze.
9. Każdy Zespół otrzyma Kartę Gry.
10. Wszystkie drużyny startują równocześnie z punktu rejestracji drużyn.
11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane wskazówki.
12. Za nieprawidłowe wykonanie zadania, zespół otrzyma punkty karne w postaci wstrzymanego czasu (5 min).
13. O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten punkt.
14. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności gracze nie będą mogli wykonać zadania.
15. W przypadku udzielania nieprawidłowej odpowiedzi w punkcie kontrolnym, zespół ma prawo do uzyskania podpowiedzi, otrzymując jednocześnie karę w postaci wstrzymanego czasu (5 min).
16. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzegając wszelkich zasad obowiązujących w ruchu pieszym w terenie zabudowanym i poza nim.
17. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
– przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
– opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika szczególnie w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.
18. Odbiór Karty , jest równoznaczny ze zgodą na warunki Gry i potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z jej Regulaminem.
19. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
20. O miejscu rozpoczęcia etapu ulicznego uczestnicy dowiedzą się po pomyślnym ukończeniu rejestracji zespołu.
21. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek Gry, określonych w jej trakcie.
22. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi gry będącą świadkiem wydarzenia.
23. O wygranej Zespołu decyduje ukończenie trasy w najszybszym czasie z zaliczonymi wszystkimi zadaniami potwierdzonymi na karcie gry przez sędziów na punktach kontrolnych.
24. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 9 lipca 2016r. na wieczornej imprezie zorganizowanej przez MOK Reszel – spektakl plenerowy „ Reszelska Czarownica” ul. Podzamcze godz. 21.00
25. W przypadku uzyskania przez kilka Zespołów identycznego czasu, o zwycięstwie zadecyduje losowanie dokonane w obecności uczestników gry przed rozpoczęciem w spektaklu plenerowego „ Reszelska Czarownica” ul. Podzamcze godz. 21.00
26. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu ul. Mickiewicza 4 i na stronie internetowej www.mokreszel.pl.
27. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
28. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres organizatora, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry”.
29. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatorów.
30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

 949 wszystkie odwiedziny,  1 dzisiejsi goście